Αποποίηση ευθύνης και Δήλωση εχεμύθειας

Καλώς ήλθατε στην ιστοθέση του Αποθετηρίου Καλών Πρακτικών για την Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση (udlnet.di.gr). Η επίσκεψη και χρήση της παρούσας ιστοθέσης, στο εξής αναφερόμενο ως ιστοθέση του αποθετηρίου UDLnet, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας στην ιστοθέση αυτή):
1. Η χρήση της ιστοθέσης του αποθετηρίου UDLnet υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοθέση του αποθετηρίου UDLnet, καθώς και το ηλεκτρονικό υλικό, διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς και δύνανται να αλλάζουν ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή όπου αυτή η άδεια δεν αναφέρεται ρητά στο περιεχόμενο. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων της ιστοθέσης του αποθετηρίου UDLnet για τους σκοπούς μελέτης ή ανάλυσης από τον επισκέπτη της ιστοθέσης, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αλλοιωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία της ιστοθέσης του αποθετηρίου UDLnet. 
2. Τα στοιχεία και το ηλεκτρονικό υλικό που εμπεριέχονται σε αυτήν την ιστοθέση παρέχονται στην βάση του "ως έχει" ("as is") και "ως διατίθενται" ("as available") και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Παρότι έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τους δημιουργούς της ιστοθέσης ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτήν να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, το αποθετήριο UDLnet δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Το αποθετήριο UDLnet ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση της ιστοθέσης του ή/και των στοιχείων και του ηλεκτρονικού υλικού που περιέχονται σ' αυτήν.
3. Το αποθετήριο UDLnet δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλες ιστοθέσεις, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. Το αποθετήριο UDLnet δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων ιστοθέσεων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.
4. Τα άρθρα και το περιεχόμενο που φιλοξενούνται στην ιστοθέση του αποθετηρίου UDLnet, εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ' ανάγκη την άποψη των φορέων που επιβλέπουν το αποθετήριο UDLnet.
5. Το αποθετήριο UDLnet δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας της ιστοθέσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στην ιστοθέση αυτή.
6. Στην ιστοθέση του αποθετηρίου UDLnet περιλαμβάνονται υλικό, εμπορικά σήματα (trademarks), σήματα υπηρεσιών (service marks), κλπ, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύονται από τον νόμο. 
7. Το αποθετήριο UDLnet δεν ευθύνεται για τυχόν προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης
8. Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς την ιστοθέση του αποθετηρίου UDLnet με την συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το αποθετήριο UDLnet, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση του αποθετηρίου UDLnet αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση της ιστοθέσης από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η διεύθυνση IP του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας
9. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης-χρήστης ζητήσει από τους εκάστοτε υπευθύνους υποστήριξης χρηστών του αποθετηρίου UDLnet την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το αποθετήριο UDLnet (π.χ. πρόβλημα πρόσβασης, κλπ), τότε ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του προβλήματος δύνανται να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών σχετικό με το αίτημα του χρήστη (μηνύματα, συνδέσεις, κλπ). Ο υπεύθυνος διαχειριστής δεσμεύεται από την εν λόγω δήλωση εχεμύθειας.
10. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων (upload) στην ιστοθέση του αποθετηρίου UDLnet ή χρήσης υπηρεσιών συνομιλίας και σχολίων (Good Practice comments) θα πρέπει:   
  α) Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της συνομιλίας ή της ανακοίνωσης να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες της ιστοθέσης και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.
  β) Ο επισκέπτης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν την ιστοθέση του αποθετηρίου UDLnet ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.
  γ) Τα στοιχεία δεν θα είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη που κάνει την δημοσίευση ή εν γνώσει του από άλλους.
  δ) Τα στοιχεία δεν θα περιέχουν διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική-πληροφοριακή χροιά.
  ε) Τα στοιχεία θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες.
  ς) Τα στοιχεία που παρέχονται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το αποθετήριο UDLnet για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και με αναφορά στον επισκέπτη που τα παρέχει, εφόσον διατίθενται τα στοιχεία του.
11. Το αποθετήριο UDLnet έχει την δυνατότητα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο της ιστοθέσης και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.


Αυτός ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies:

Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου τοποθετημένο στο σκληρό σας δίσκο από ένα διακομιστή ενός δικτυακού τόπου (web server). Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας. 
Το αποθετήριο UDLnet χρησιμοποιεί Google Analytics cookies (_ga, _gat) τα οποία παραμένουν στον υπολογιστή μέχρι να σβηστούν χειροκίνητα ή μέχρι να λήξει η διάρκεια ζωής τους. Αυτά δημιουργούν στατιστικές και άλλες πληροφορίες για την χρήση του αποθετηρίου UDLnet, οι οποίες με την σειρά τους χρησιμοποιούνται για την δημιουργία αναφορών σχετικά με την χρήση του δικτυακού τόπου. Η Google αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαβάσετε τους όρους χρήσης της Google στο: http://www.google.com/privacypolicy.html
Έχετε τη δυνατότητα να δεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies. Μπορείτε όμως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε, ώστε να απορρίπτετε τα cookies, εάν το επιθυμείτε.

Ο χρήστης και επισκέπτης του αποθετηρίου UDLnet συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.