Η Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση (Universal Design for Learning - UDL) αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που καθοδηγεί να αναπτυχθούν ευέλικτα μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία να ανταποκρίνονται στις ατομικές μαθησιακές διαφορές. Η UDL επιδιώκει την ανεμπόδιστη πρόσβαση στη μάθηση μέσω της ελάττωσης των φυσικών, γνωστικών, πνευματικών και οργανωτικών περιορισμών.

Η ιστοθέση αυτή (που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου UDLnet) έχει ως στόχο να αποτελέσει αποθετήριο καλών πρακτικών της UDL προς όφελος όλων όσων έχουν ενδιαφέρον στη γνωστική αυτή περιοχή (εκπαιδευτικοί, επιμορφωτές, επαγγελματίας της ειδικής εκπαίδευσης, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής πολιτικής, κλπ ). Η UDL δεν αποτελεί κάτι εντελώς καινούργιο για τους εκπαιδευτικούς, καθώς σε πολλές περιπτώσεις την εφαρμόζουν ήδη, έστω μερικώς, χωρίς να το γνωρίζουν.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να καταγράψουν στην παρούσα ιστοθέση τις καλές πρακτικές τους με βάση την εμπειρία και την καθημερινή πρακτική τους στη χρήση της UDL.